Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ogólne Warunki Sprzedaży CMS
Baner z nawą farbyjachtowe.pl

BLOG
Poradniki
Katalogi chemii żeglarskiej (lata 2012-16)

Ogólne Warunki Sprzedaży CMS

Ogólne Warunki Sprzedaży
CMS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w których stroną Sprzedającą jest CMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240154, NIP 955-213-25-72; REGON 320038259, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (dalej zwana CMS).
 2. OWS nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
 3. OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą CMS, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.farbyjachtowe.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży.
 5. W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą CMS, wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.
 6. CMS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS.
 7. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania OWS lub umieszczenia ich na stronie internetowej CMS – www.farbyjachtowe.pl
 8. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień o OWS, których nie stosuje się w danej umowie.

§ 2 Ceny
 1. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej CMS mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny określone w cennikach wysłanych lub w inny sposób otrzymanych przez kontrahentów są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek VAT. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

§ 3 Zamówienia
 1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne (także email) potwierdzenie jego przyjęcia przez CMS.
 2. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem stosownego zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawionych przez CMS, akceptuje ich treści oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i wykonania.
 3. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie podpisanie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, bądź osobę/y dysponujące stosownym pełnomocnictwem.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS) lub też w przypadku wątpliwości Sprzedającego co do treści zamówienia, Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje zamówienie i przesyła je ponownie do Sprzedającego. Złożenie wadliwego Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy.
 5. Do pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i  informacje:
  - osoba prawna: aktualny odpis z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON,
  - spółka osobowa kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru sądowego KRS, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,
  - spółka cywilna: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,
  - osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON.
 6. CMS przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
 7. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godz. 12:00, a zamówienie złożone po godzinie 12:00 do godziny 9:00 rano dnia następnego.
§ 4 Dostawa towarów, koszty transportu oraz ubezpieczenia
 
 1. Sprawy związane z dostawą towarów, kosztami transportu towarów do Kupującego realizowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami dostaw EXW (Ex Works) Incoterms. CMS dopuszcza możliwość stosowania, w formie odrębnego pisemnego porozumienia (umowy) z Kupującym, rozwiązań dotyczących przeniesienia ryzyka, dostawy towarów, kosztów transportu i opłat celnych zgodnie z warunkami Incoterms dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy DAP (Delivery At Place) w ramach Unii Europejskiej, DDP (Delivery Duty Paid) poza Unią Europejską.
 2. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że Sprzedający, w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.
 3. Strony ustalają jako zasadę, że towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w drodze odrębnego porozumienia (umowy) postanowią inaczej. Za odbiór towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz dnia przez obie strony) przez Kupującego uważa się: (1) postawienie towarów do dyspozycji Kupującego przez CMS i rozpoczęcie przez Kupującego lub podmiot działający na jego zlecenie pierwszych czynności związanych z załadunkiem towaru; (2) bądź rozpoczęcie przez CMS lub podmiot działający na zlecenie CMS pierwszych czynności związanych z załadunkiem towaru w celu przetransportowania towaru w miejsce wskazane przez Kupującego. Zastrzega się, iż z chwilą odbioru towarów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru.
 4. W przypadku, gdy CMS zapewnia transport zamówionego towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji stron), jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność i koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy. 
 5. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR. 
 6. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Kupującym, Sprzedający określa rodzaj i sposób opakowania towaru (standardowe opakowania Sprzedającego).
 7. Od momentu postawienia przez Sprzedającego towarów do dyspozycji Kupującego, Kupujący może dokonać ubezpieczenia zamówionych towarów zarówno: (1) od czasu ich udostępnienia przez Sprzedającego do ich odebrania przez Kupującego, jak również (2) do miejsca dostawy znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego miejsca na terenie Unii Europejskiej lub poza tym terenem, wskazanego w zamówieniu lub w OWS, chyba że jako miejsce dostawy został wskazany adres zakładu Sprzedającego. 
 8. Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia na życzenie Klienta, o których mowa w § 4 ust. 7 OWS, ponosi Kupujący, chyba że inna zasada wynika z odrębnego porozumienia (umowy) Sprzedającego i Kupującego.
 9. Cena ewentualnego transportu i ubezpieczenia wyrażona jest w polskich złotych („PLN”) lub euro („EUR”) stosownie do treści uzgodnionej w potwierdzeniu zamówienia.
§ 5 Transport, terminy dostaw
 1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący.
 2. W przypadku, gdy CMS zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia w/w oświadczenia uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.
 3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez CMS nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez CMS zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

§ 6 Warunki płatności
 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Sprzedający wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie pakowania towaru. 
 3. W przypadku, gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.
 4. W przypadku, gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość Towaru, CMS może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie i zapakowanie Towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego CMS odpowiednią kwotą pieniężną.
 6. Zgłoszenie reklamacji co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną zgodę CMS.

§ 7 Zabezpieczenia wykonania umowy
 1. Na podstawie wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, CMS określi wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego CMS ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie informacje CMS traktuje jako poufne.
 2. CMS ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
 3. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego (w razie braku przyznania kredytu kupieckiego lub gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT przekracza 5 dni),wszelkie roszczenia CMS o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot z wymagalnych faktur VAT. 
 4. W przypadku wskazanym w ustępie 3, CMS jest uprawniona do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.
 5. CMS posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary. 
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru CMS poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, CMS posiada uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.
§ 8 Rękojmia i gwarancja
 1. CMS ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty odbioru towaru) do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela CMS.
 3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich CMS niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 2 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do CMS w formie e-mail.
 4. Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone CMS w terminie 7 dni licząc od daty ich wykrycia.
 5. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez jego producenta (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych wyrobów. 
 6. Po zbadaniu przez producenta reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym producent towaru zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie.
 7. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, CMS może wedle swego wyboru:
  - obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku,
  - dokonać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko CMS,
  - jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru, CMS może dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.
 8. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Kupujący nie może bez zgody CMS podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
 9. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, CMS nie ponosi odpowiedzialności.
 10. CMS jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości CMS oraz potrzeb Kupującego.
 11. CMS nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego zaleceń producentów odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
 12. CMS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 13. Rękojmia jest udzielana Klientowi pod warunkiem przestrzegania przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt. 1 – 12 powyżej.
 14. Treść reklam CMS nie może być uznana za oświadczenie gwarancyjne.
§ 9 Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia
 1. O ile towar będący przedmiotem Umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, CMS po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej 3 dniowego terminu do odbioru Towaru, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nie odebranego towaru.
 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego CMS przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 3 dnia opóźnienia. Ponadto CMS jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 3. W przypadku odstąpienia przez CMS od umowy z przyczyn opisanych ust.1, CMS przysługuje prawo domagania się zapłaty od Kupującego kary umownej w wysokości 10% wartości towarów, co do których CMS odstąpiła od umowy. Ponadto CMS jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 4. CMS odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez CMS z winy umyślnej.
 5. Odpowiedzialność CMS wobec Kupującego, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów. 
 6. CMS nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.
§ 10 Stosowanie towarów
 1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów oferowanych przez CMS są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia CMS i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez CMS.
 2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu CMS, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez CMS nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności CMS w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez CMS.
 3. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez producentów poszczególnych materiałów.
 4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy przeprowadzić wstępne testy jeszcze przed rozpoczęciem stosowania wyrobów.
 5. Informacje i porady udzielone przez CMS nie zwalniają użytkownika wyrobów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.
 6. Porada służb technicznych CMS odnosi się wyłącznie do konkretnego wyrobu lub wyrobów i ich konkretnego zastosowania, a oparta jest na informacjach otrzymanych od producentów, które nie zastąpią prób praktycznych.
 7. Użytkownicy są zobowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej karcie technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej karty technicznej CMS dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez CMS. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod: umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
 2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia CMS o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności) wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy. 
 5. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.
 6. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.
 7. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie (dalej – informacje poufne) i które zostały uzyskane od drugiej strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy). Kupujący nie może informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych drugiej strony, w szczególności o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu. 
 8. Usługi wsparcia technicznego i konserwacji towarów świadczone mogą być na podstawie odrębnej umowy na zasadach w niej określonych. 
 9. Przez cały czas trwania współpracy obie strony pozostają niezależne od siebie i każda ze stron jest odpowiedzialna za swoich pracowników i przedstawicieli.
 10. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.
 11. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz późniejszym wykonaniem umowy. W przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę CMS.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Rzetelna Firma       Sklep Prokonsumencki       Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych        Standard Allegro       homeSSL
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Strona wykorzystuje tzw. pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności .
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ